Електронні Петиції Черкаси Офіційний портал міської ради,
міського голови, виконавчого комітету

Суть звернення:

Припинення дискримінації здорових нещеплених дітей і припинення їх відсторонення від закладів освіти. Неухильне виконання законів Конституції України та законів України про освіту.

Фото
Прізвище, ім’я, по батькові автора (ініціатора): Шинкаренко Яніна Станіславівна
Статус: Розглянуто
Петиція: Че/1021-еп. Подана 26.12.2019
Дата початку збору підписів: 26.12.2019
Текст електронної петиції:

На цей час офіційними посадовими особами різних установ листами та через
ЗМІ розповсюджується інформація, стосовно відвідування та відсторонення учнів
навчальних закладів, яка спрямована на маніпулювання деякими нормами законів та
ігнорування інших положень діючого законодавства. З огляду на це, вважаю за
необхідне зазначити наступне:
Норми Конституціі Украіни є нормами прямоі діі. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституціі Украіни гарантується.
Згідно ст. 53 Конституції України кожен має право на освіту. Держава
забезпечує доступність дошкільної та шкільної освіти в державних і комунальних
учбових закладах. Згідно з Рішенням Конституційного суду України №5-рп/2004 від
04.03.2004 р доступність освіти, як конституційна гарантія реалізації права на освіту,
означає, що нікому не може бути відмовлено у праві на освіту і держава має створити
можливості для реалізації цього права.
Профільні закони:

Закон Украіни "Про освіту"
Стаття 3. Право на освіту
1. Кожен має право на якісну та доступну освіту. Право на освіту включає право здобувати освіту впродовж усього життя, право на доступність освіти, право на безоплатну освіту у випадках і порядку, визначених Конституцією та законами України.
2. В Україні створюються рівні умови доступу до освіти. Ніхто не може бути обмежений у праві на здобуття освіти. Право на освіту гарантується незалежно від віку, статі, раси, стану здоровя, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, кольору шкіри, місця проживання, мови спілкування, походження, соціального і майнового стану, наявності судимості, а також інших обставин та ознак.
9. ПРАВО НА ОСВІТУ НЕ МОЖЕ БУТИ ОБМЕЖЕНЕ ЗАКОНОМ. Закон може встановлювати особливі умови доступу до певного рівня освіти, спеціальності (професії).
Закон украіни "Про охорону дитинства"
Стаття 19. Право на освіту.
Кожна дитина має право на освіту.
Закон Украіни "Про загальну середню освіту":
Стаття 2. Основні завдання законодавства України про загальну середню освіту .
Основними завданнями законодавства України про загальну середню освіту є: забезпечення права громадян на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти;
Стаття 6. Здобуття повної загальної середньої освіти
1. Громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, особливостей інтелектуального, соціального і фізичного розвитку, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, стану здоровя, особливих освітніх потреб, місця проживання, складних життєвих умов, мовних або інших ознак забезпечується доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти у державних і комунальних навчальних закладах.

Перший Протокол до Конвенціі про захист прав і основних свобод людини:
Ст2. Нікому не може бути відмовлено в праві на освіту
Конвенція про права дитини:
Ст.28 1.Держави-учасниці визнають право дитини на освіту, і з метою поступового досягнення здійснення цього права на підставі рівних можливостей вони, зокрема:..
а.)вводять безплатну й обов"язкову початкову освіту.
Загальна декларація прав людини:
Ст.26 Кожна людина має праву на освіту.Початкова освіта повинна бути обов"язковою
Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права:
Ст.13 1. Держави, які беруть участь у цьому Пакті, визнають право кожноі людини на освіту
2. а) початкова освіта повинна бути обов"язкова;
b)середня освіта повинна бути відкрита і зроблена доступною для всіх шляхом вжиття всіх необхідних заходів.
Конвенція про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти:
Ст.1 1. ...вираження "дискримінація" охоплює всяке розходження, виключення, обмеження або перевагу за ознакою...переконань...яке має на меті або наслідком знищення або порушення рівності відношення в галузі освіти, і зокрема:
а. Закриття для будь-якоі особи або групи осіб доступу до освіти будь-якого ступеню або типу.
Крім того, ряд законів захищає громадян Украіни від дискримінаціі, пов"язаноі з переконаннями або станом здоров"я.
Конституція Украіни
ст.24 Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеів чи обмежень за ознаками...переконань...або іншими ознаками.
Ст.5 Конституціі Украіни наголошує, що єдиним джерелом влади в Украіні є народ.
Відповідно до ст.8, В Украіні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція Украіни має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституціі Украіни і повинні відповідати ій.
Норми Конституціі Украіни є нормами прямоі діі. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституціі Украіни гарантується.
Закон Украіни "Основи законодавства Украіни про охорону здоров"я":
Ст.6 Кожний громадянин Украіни має право на охорону здоров"я, що передбачає: ...и) правовий захист від будь-яких незаконних форм дискримінаціі, пов"язаних із станом здоров"я;
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод:
Ст. 14
Заборона дискримінації
Користування правами та свободами, визнаними в цій Конвенції, має бути забезпечене без дискримінації за будь-якою ознакою - ...переконань, ...або за іншою ознакою.
Протокол N12 до Конвенціі про захист прав людини і основоположних свобод:
Ст.1 1.Здійснення будь-якого передбаченого законом права забезпечується без дискримінаціі за будь-якою ознакою, наприклад за ознакою...переконань...або за іншою ознакою.
2. Ніхто не може бути дискримінований будь-яким органом державноі влади за будь-якою ознакою, наприклад за тими, які зазначені в пункті 1.
Конвенція про права дитини:
Ст.2 1.Держави учасники...забезпечують усі...права...без якоі-небудь дискримінаціі, незалежно бід стану здоров"я ...дитини.
2. Держави-учасниці вживають всіх необхідних заходів для забезпечення захисту дитини від усіх форм дискримінаціі...на підставі...висловлюваних поглядів чи переконань дитини, батьків дитини, законних опікунів чи інших членів сім"і.
Конвенція про захист прав і гідності людини щодо застосування біологіі та медицини (Конвенція про права людини та біомедицину):
Ст.1 Сторони цієі Конвенціі захищають гідність і тотожність всіх людей та гарантують кожній особі -без дискримінаціі -повагу до іі недоторканності та інших прав і основних свобод щодо застосування біологіі та медицини.
Загальна декларація прав людини:
Ст.19 Кожна людина має право на свободу переконань і на вільне іх волевиявлення; це право включає свободу безперешкодно дотримуватися своіх переконань.
Євопейська соціальна хартія
Ч.1 11.Кожна людина має право користуватися будь-якими заходами, що дозволяють ій досягти найкращого стану здоров'я.

Натомість департамент освіти м.Черкас керується непрофільними законом
МОЗ України:
фекційних хвороб", ч.2 ст. 15: «Дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється. У разі якщо профілактичні щеплення дітям проведено з порушенням установлених строків у зв'язку з медичними протипоказаннями, при благополучній епідемічній ситуації за рішенням консиліуму відповідних лікарів вони можуть бути прийняті до відповідного дитячого закладу та відвідувати його."
Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку (далі - ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД) - постійно або тимчасово діючий, спеціально організований або пристосований заклад, призначений для оздоровлення, відпочинку, розвитку дітей, що має визначене місце розташування, матеріально-технічну базу, кадрове забезпечення та технології для надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей відповідно до державних соціальних стандартів надання послуг з оздоровлення та відпочинку. (постанова від 28 квітня 2009 р. №422 )
А також керуються листами МОЗ, а як відомо, Прийняття нормативно-правових актів у вигляді листів і телеграм не допускається (див.п.2.2 або 4 ЗМІНИ до Порядку подання нормативно-правовими актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиціі Украіни та проведення іх державноі реєстраціі, отже ці листи не є номативно- правовими актами і не можуть встановлювати номативно-правові норми.
Ми вимагаємо забезпечити виконання законів Конституції України і законів України про освіту. Вимагаємо припинити дискримінацію здорових дітей і забезпечити доступ до освіти. Так як доступ до закладу освіти є невід'ємною частиною доступу до освіти.

Перелік осіб. які підписали Електронну Петицію


Збір підписів завершено

Загальна кількість осіб, які підписали електронну петицію:

295 підписів з 250
необхідних

Поділитися: